Tập tin cấu hình Việt hóa

There are still lots of errors in the sample file below, I will try to point them out, highlighting text which needs translating. Please remove the highlight style tag (%TT%...%%) afterwards. ~Hans

Bên dưới có một tập tin mẫu để chuyển đổi phần mềm PmWiki sang Việt ngữ.
Hãy bao gồm nó tại kết thức của tập tin «local/config.php».

Bạn hãy định nghĩa giá trị đã muốn, rồi loại dấu thăng «#» để hoạt hóa lệnh ấy.

Tập tin này chứa một số biến và dữ liệu không thể được lập một cách trực tiếp trong XLPage

Lấy thí dụ, bạn có thể xem tập tin tiếng Pháp:

   a.urllink, a.wikilink, a.createlink, a.createlinktext, a.selflink
    { text-decoration:none; border-bottom:none; }\n";
 1. ---------------địa phương hóa -----------------------------------
 XLPage('vi','PmWikiVi.XLPage');
 XLPage('vi,'PmWikiVi.XLPageCookbook'); should point to right page

 ##--Chuỗi và trang ---------------------------

 $DefaultGroup = 'WikiToi'; only one term allowed, this is PHP, not a link markup. 
  What does WikiToi mean? the default group in pmwiki is called 'Main'
 $DefaultName = 'TrangChinh'; and I assume PHP needs the ISO letters not uft-8
 $TimeFmt = "%d/%m/H:%M";
 $AuthorGroup='NhomToi'; # Tên nhóm tác giả ấy, mặc định là «Profiles» (tiểu sử sơ lược)
 $AuthorRequiredFmt = 'Hãy nhập họ tên bạn';

 ##-- Quản lý trang ------------------

 $DefaultPageTextFmt = 'Không có trang $Name';
 $PageNotFound = 'PmWikiVi.KhôngTìmTrang'; KhongTimTrang ? 
      this gives the page name for PageNotFound
 ## Biểu thức được dùng để ngụ ý là trang này sẽ bị xóa bỏ
 $DeleteKeyPattern = "^\\s*xóa bỏ\\s*$";
 $PageRedirectFmt = '<p><i>được chuyển hướng từ $FullName</p>';

 ## Lời định nghĩa của các trang hiển thị thay đổi cuối cùng (Các thay đổi gần đây)
 $RecentChangesFmt = array(
 '$DefaultGroup.CacThaydoiGanDay' => 
  '* $Group.$Name? . . . $CurrentTime by $AuthorLink',
 '$Group.ThaydoiGanDay' =>
  '* $Name? . . . $CurrentTime bởi $AuthorLink'); 

 ## Lời định nghĩa của lần tải lên gần đây ... 
 $RecentUploads = array( # ... later incomplete source text

 ## Kiểu dạng địa phương được định nghĩa trước
 only one wod as the keyword. Not sure if it needs to be ISO-Latin
you use it like %Vang%this text is yellow%% $WikiStyle['Den']['color'] = 'black'; $WikiStyle['Trang']['color'] = 'white'; etc. below $WikiStyle['Dỏ|Đỏ']['color'] = 'red'; $WikiStyle['XanhLaCay|Xanh lá cây']['color'] = 'green'; $WikiStyle['XanhNuocBien|Xanh nước biển']['color'] = 'blue'; $WikiStyle['Vang|Vàng']['color'] = 'yellow'; $WikiStyle[Xam|Xám']['color'] = 'gray'; $WikiStyle['Bac|Bạc']['color'] = 'silver'; $WikiStyle['HạtDẻ']['color'] = 'maroon'; $WikiStyle['Tim|Tím']['color'] = 'purple'; $WikiStyle['XanhHaiQuân|Xanh hải quan']['color'] = navy blue'; ##--Các nhóm và trang cần loại trừ ra việc tìm kiếm ---------------- this is a most difficult paragraph, sinc eit deals with regular expressions, not just PHP code $SearchPatterns['default'][] = '!\\.TimKiemTrongWiki$!'; $SearchPatterns['default'][] = '!\\.Lc(All)?Recent(Changes|Uploads)$!'; $SearchPatterns['default'][] = '!\\.TrangChinh$!'; $SearchPatterns['default'][] = '!\\.SideBar$!'; $SearchPatterns['allgroups'] = $SearchPatterns['default']; a Vietnames keyword(s) for "all groups", but no spaces! $SearchPatterns['default'][] = '!^AWikiGroup\\.!'; this is a placeholder, "a wiki group", meaning "any wiki group" which you would like to have excluded from searches can be named here. no spaces in between words. # v.v. $SearchPatterns['default'][] = '!^PmWiki\\.!'; # loại trừ nhóm PmWiki ## Có thể loại trừ nhóm PmWiki nếu bản dịch gần hoàn thành. ##Có nghĩa là bạn có thể truy cập những trang ấy, ##nhưng mà người dùng sẽ không xem chúng ##trong việc tìm kiếm mạc định, hoặc trong danh sách các trang. ##Để cho phép tìm kiếm trong nhóm này, trong lời thí dụ ở trên, ##đã tạo mảng «allgroups» (mọi nhóm), ##để cho phép tìm kiếm một cách rộng hơn như: ## (:pagelist group=PmWiki list=allgroups:) markup code not for translation ## hoặc để thêm vào một việc tìm kiệm 'list=allgroups' ##(danh sách=mọi nhóm) để tìm kiếm trong mọi điều. ##-- Mô-đun ------------------------------------------------------ ##- Nếu đã tải mô-đun PageRefCount -- # $PageRefCountFmt = "<h1>Cross references</h1><p>"; # Tên trang translate with ISO ? # $RefCountTimeFmt = "<small>b-H:%M</small>"; # Khuôn dạng ngày # Chỉ có thể sửa đổi những chuỗi khác trong mã của mô-đun «refcount». # Bạn có thể sử dụng một bản sao của refcont trong thư mục địa phương. ## Chuỗi cho thư thông báo, chỉ do quản trị sử dụng, không phải nghiêm trọng... $MailPostsMessage = "Các sửa đổi của bạn gần đây trong Wiki này:\n ($ScriptUrl/$DefaultGroup/CacThayDoiGanDay)\n\n\$MailPostsList\n"; $MailPostsSubject = "$WikiTitle : Wiki bạn đã thay đổi cách này"; #$MailPostsTimeFmt = $TimeFmt; $MailPostsItemFmt = ' * $FullName . . . $PostTime bởi $Author'; ##- Nếu đã tải tập lệnh «urlapprove» (tán thành địa chỉ Mạng) -- $ApprovedUrlPagesFmt = array('$DefaultGroup.DiaChiMangDuocTanThanh'); ##-- Liên quan đến tài liệu------------------------------------------- ## Tại đây định nghĩa những trang chứa mô tả của những biến. ## Nên có những trang này bằng ngôn ngữ bạn #$VarPagesFmt = array( # 'PmWikiVi.Variables', replace with page names # 'PmWikiVi.BasicVariables', # 'PmWikiVi.LayoutVariables', # 'PmWikiVi.LinksVariables', # 'PmWikiVi.EditVariables', # 'PmWikiVi.UploadVariables', # 'PmWikiVi.AutresVariables', # 'PmWikiVi.MailPosts' );