XLPage

This page contains the conversion rules to convert PmWiki's prompts into another language. See Localization.Localization and Internationalizations for how to details.

Strings have the original (English) text on the left-hand-side, and two quotation marks on the right-hand-side which can be filled with the translation.

Some strings already have an English explanation on the right-hand-side, which can be replaced with the appropriate translation, to explain the cryptic string names on the left-hand-side.

Lines commencing with the comment character "#" do not need to be translated.

Other strings to be translated, including some used in previous versions of PmWiki, may be found at Localization.XLPageCookbookTemplate.

 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'sq_SQ.UTF-8',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d-%m-%Y %H:%M CET',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Pamje',
 'Edit' => 'Redakto',
 'History' => 'Histori',
 'Attach' => 'Lidh',
 'Print' => 'Printo',
 'Backlinks' => 'Lidhje ndaj vetës',
 'Login' => 'Hyrë',
 'Logout' => 'Dil',
 'Recent Changes' => 'Ndryshimet të Fundit',
 'Search' => 'Kërko',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Faqja u ndryshua për herë të fundit në {$LastModified}',
 'Go' => 'Shko',
 'All Recent Changes' => 'Të gjitha ndryshimet të fundit',
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'r',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'n',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => '',
 'AllRecentChanges' => '',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Nga $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Gjetur në {$PageUrl}',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => '',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'ridrejtuar ketu nga',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Duke redaktuar {*$FullName}',
 'Save' => 'Ruaj',
 'Save and edit' => 'Ruaj e redakto',
 'Publish' => 'Boto',
 'Save draft' => 'Ruaj draft-in',
 'Save draft and edit' => 'Ruaj draft-in e redakto',
 'Preview' => 'Shiko paraprakisht',
 'Cancel' => 'Anulo',
 'Reset' => 'Rifillo',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Emri i autorit detyrohet',
 'Summary' => 'Përmbledhja',
 'This is a minor edit' => 'Ky është një ndryshim i vogël',
 'Preview {*$FullName}' => 'Shiko {*$FullName} paraprakisht',
 'End of preview -- remember to save' => 'Fundi i pamjes paraprake -- mbaj mend te ruash',
 'Page is unsaved' => 'Faqja nuk është ruajtur',
 'Top' => 'Fillim',
 # access keys
 # 'ak_save' => 'r',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historia e faqes {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Trego ndryshime te vogla',
 'Hide minor edits' => 'Fshij ndryshime te vogla',
 'Show changes to markup' => 'Trego ndryshime në markup',
 'Show changes to output' => 'Trego ndryshime në shfaqje',
 'by' => 'nga',
 'Restore' => 'Rivendos',
 'Added line $DiffLines:' => 'Rrjeshta $DiffLines u shtua:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Rrjeshta $DiffLines u shtua:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Rrjeshta $DiffLines u ndryshua nga:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Rrjeshta $DiffLines u ndryshua nga:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Rrjeshta $DiffLines u fshiu:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Rrjeshta $DiffLines u fshiu:',
 'to:' => 'deri:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Atribute',
 '{$FullName} Attributes' => 'Atributet e faqes {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Vendos nje fjalëkalim i ri per të lexuar',
 'Set new edit password:' => 'Vendos nje fjalëkalim i ri per të redaktuar',
 'Set new attribute password:' => 'Vendos nje fjalëkalim i ri per të ndryshuar atributet',
 'Set new publish password:' => 'Vendos nje fjalëkalim i ri per të botuar',
 'Set new upload password:' => 'Vendos nje fjalëkalim i ri per të ngarkuar', 
 '(set by $PWSource)' => '(u vendos nga $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => '(duke përdorur fjalëkalimin nga $PWCascade)',
 '(protected)' => '(e mbrojtur)',
 'EnterAttributes' => "Rregullo atributet për këtë faqe më poshtë. Të lësh nje vend boshë do të thotë se atributi nuk do të ndryshohet. Të fshish nje atribut, shtyp 'clear'. Të heqësh një fjalëkalim, shtyp 'nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'Faqja ka nje atribut "attr" dhe nuk mund te fshihet',

 ### Authorization strings
 'Name' => 'Emri',
 'Password' => 'Fjalëkalimi',
 'Password required' => 'Fjalëkalimi detyrohet',
 'Name/password not recognized' => 'Emri/Fjalëkalimi nuk njihet',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Rezultatet e kërkimit',
 'SearchFor' => 'Rezultatet nga kërkimi për <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => '$MatchCount faqe gjenden nga $MatchSearched faqe që janë kërkuar.',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Ngarkime për',
 'File to upload:' => 'Dokument për të ngarkuar:',
 'Name attachment as:' => 'Emri i dokumentit do të jetë:',
 'Upload' => 'Ngarko',
 'Uploads' => 'Ngarkime',
 'ULsuccess' => 'U ngarkuar me sukses',
 'ULbadname' => 'Emri i dokumentit nuk pranohet',
 'ULbadtype' => "'$upext' nuk lejohet si ekstensionin e dokumentit",
 'ULtoobig' => 'dokumenti është më e madhe sesa maksimumi i lejuar nga servëri',
 'ULtoobigext' => "dokumenti është më e madhe sesa maksimumi që është $upmax bytes për dokumente me ekstension '$upext'",
 'ULpartial' => 'dokumenti të pambaruar është marrë',
 'ULnofile' => 'asnjë dokument nuk u ngarkoi',
 'ULexists' => 'një dokument me atë emër tashmë egziston',
 'ULpquota' => 'Kufia për grupin u kaloi',
 'ULtquota' => 'Kufia për ngarkimin u kaloi',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Të theksuar',
 'Emphasized (italic)' => 'Të theksuar (italik)',
 'Strong' => 'Të fortë',
 'Strong (bold)' => 'Të fortë (trashë)',
 'Page link' => 'Lidhje ndaj një faqjeje',
 'Link to internal page' => 'Lidhje ndaj nje faqjeje të brendshme',
 'link text' => 'Teksti i lidhjes',
 'Link to external page' => 'Lidhje ndaj nje faqjeje të jashtme',
 'file.ext' => 'dokument.ekst',
 'Attach file' => 'Ngarko dokumentin',
 'Big text' => 'Tekst i madh',
 'Small text' => 'Tekst i vogël',
 'Superscript' => 'Tekst i ngritur',
 'Subscript' => 'Tekst i ulur',
 'Heading' => 'Titull',
 'Subheading' => 'Nëntitull',
 'Center' => 'Qendër',
 'Unordered list' => 'Lista të parënditur',
 'Unordered (bullet) list' => 'Lista (me pika) të parënditur',
 'Ordered list' => 'Lista të rënditur',
 'Ordered (numbered) list' => 'Lista (me numër) të rënditur',
 'Indented text' => 'Tekst të vendosur pak në të djathtë',
 'Hanging indent' => 'Tekst të vendosur pak në të djathtë përveë rrjeshtës së parë',
 'Horizontal rule' => 'Vizore horizontale',
 'Table' => 'Tabela',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(aprovo sajtët)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Ky post u bllokua nga administratori',
 'Address blocked from posting' => 'Adresa u bllokua nga ruajtje',
 'Text blocked from posting' => 'Teksti u bllokua nga ruajtje',
 'Password encryption' => 'Fjalëkalimi ngaterrim', #PLB
 'EditConflict' => "Faqja që po redakton është ndryshuar pasi ke filluar ta redaktoje. Ndryshimet janë përzier në tekst poshtë. Ndoshta do ta verifikosh rezultate e përzierjës para se të klikosh ne "Ruaj". Konflikte që sistemi nuk mund të pajtonte janë rrethuar me &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; dhe &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "Faqja që po redakton është ndryshuar pasi ke filluar ta redaktoje. Nëse vazhdon, ndryshimet e tua do të mbishkruan ndryshimet nga të tjerë. (Ndryshimet e tyre do humben!)"
 'View changes' => 'Shiko ndryshimet',
 '?invalid page name' => '?emri i faqes nuk pranohet',
 'More information' => 'Më shumë informacion',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki nuk mund të përpunojë kërkesën tënde',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Na vjen keq për ndonje palevërdi',
 'Return to' => 'Ktheje te',

 ### Deprecated
 # Use instead the translation for PageTitle/LinkText technical pages above
 '{$Group}/RecentChanges' => '', 

 ### Historical
 'not found' => 'nuk gjendet',