XLPage

Aquesta pàgina conté les cadenes per a que PmWiki es mostri en català.

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'ca_ES.utf8'',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d de %B del %Y a les %H:%Mh',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Veure',
 'Edit' => 'Edita',
 'History' => 'Historial',
 'Attach' => 'Adjunta',
 'Print' => 'Imprimeix',
 'Backlinks' => 'Retroenllaços',
 'Login' => 'Entreu',
 'Logout' => 'Sortiu',
 'Recent Changes' => 'Canvis recents',
 'Search' => 'Cerca',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Darrera modificació de la pàgina el {$LastModified}',
 'Go' => 'Ves-hi',
 'All Recent Changes' => 'Tots els canvis recents', 
 # access keys
 # 'ak_view' => 'v',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => 'a',
 # 'ak_print' => 'p',
 # 'ak_backlinks' => 'b',
 # 'ak_logout' => 'l',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Canvis recents',
 'AllRecentChanges' => 'Tots els canvis recents',
 'GroupHeader' => 'Capçalera de Grup',
 'GroupFooter' => 'Peu de Grup',
 'SideBar' => 'Columna lateral',
 'GroupAttributes' => 'Atributs de Grup',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => 'Font: $WikiTitle',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Extret de {$PageUrl}',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiCa/EditQuickReference', 
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiCa/UploadQuickReference',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiCa/WikiSearch',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiCa.PageNotFound',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'redirigit des de',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Esteu editant {*$FullName}',
 'Save' => 'Desa', 
 'Save and edit' => 'Desa i edita', 
 'Publish' => 'Publica',
 'Save draft' => 'Desa esborrany',
 'Save draft and edit' => 'Desa esborrany i edita',
 'Preview' => 'Vista prèvia',
 'Cancel' => 'Cancel·la',
 'Reset' => 'Reinicia',
 'Author' => 'Autor/a',
 'An author name is required.' => 'És necessari especificar un autor/a',
 'Summary' => 'Resum',
 'This is a minor edit' => 'Modificació secundària',
 'Preview {*$FullName}' => 'Vista prèvia de {*$FullName}', 
 'End of preview -- remember to save' => 'Fi de la previsualització -- no oblideu desar!',
 'Page is unsaved' => 'Aquesta pàgina no està desada',
 'Top' => 'Dalt',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historial de {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Mostra les modificacions secundàries',
 'Hide minor edits' => 'Oculta les modificacions secundàries',
 'Show changes to markup' => 'Mostra els canvis al codi',
 'Show changes to output' => "Mostra els canvis de l'aparença",
 'by' => 'per',
 'Restore' => 'Restaura',
 'Added line $DiffLines:' => "S'ha afegit la línia $DiffLines:",
 'Added lines $DiffLines:' => "S'han afegit les línies $DiffLines:",
 'Changed line $DiffLines from:' => "S'ha canviat la línia $DiffLines:",
 'Changed lines $DiffLines from:' => "S'han canviat les línies $DiffLines:",
 'Deleted line $DiffLines:' => "S'ha esborrat la línia $DiffLines:",
 'Deleted lines $DiffLines:' => "S'han esborrat les línies $DiffLines:",
 'to:' => 'per:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Atributs',
 '{$FullName} Attributes' => 'Atributs de {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Defineix una nova contrasenya per llegir:',
 'Set new edit password:' => 'Defineix una nova contrasenya per editar:',
 'Set new attribute password:' => 'Defineix una nova contrasenya per establir atributs:',
 'Set new publish password:' => 'Defineix una nova contrasenya per publicar:',
 'Set new upload password:' => 'Defineix una nova contrasenya per adjuntar:',
 '(set by $PWSource)' => '(definit per $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => "(s'està usant la contrasenya $PWCascade)",
 '(protected)' => '(protegit)',
 'EnterAttributes' => "Introduïu abaix els nous atributs de la pàgina. Per mantenir un atribut sense modificacions, deixeu el camp en blanc. Per esborrar un atribut, escriviu 'clear'. Per a esborrar una contrasenya, escriviu 'nopass'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'La pàgina té un atribut "attr" i no es pot esborrar.',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Nom',
 'Password' => 'Contrasenya',
 'Password required' => 'Requereix contrasenya',
 'Name/password not recognized' => 'No es reconeix el nom/contrasenya',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Resultats de la cerca',
 'SearchFor' => 'Resultats de la cerca de <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => '$MatchCount p&agrave;gines trobades de $MatchSearched p&agrave;gines cercades.',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Adjunts de',
 'File to upload:' => 'Fitxer:',
 'Name attachment as:' => 'Canvia el nom de l'adjunt per:',
 'Upload' => 'Envia',
 'Uploads' => 'Adjunts',
 'ULsuccess' => 'enviament completat',
 'ULbadname' => 'el nom de l'adjunt &eacute;s inv&agrave;lid',
 'ULbadtype' => "L'extensi&oacute; '$upext' no &eacute;s v&agrave;lida",
 'ULtoobig' => 'el fitxer excedeix la mida m&agrave;xima permesa pel servidor',
 'ULtoobigext' => "el fitxer excedeix el l&iacute;mit de $upmax bytes per a '$upext'",
 'ULpartial' => 'el fitxer s\'ha rebut incomplet',
 'ULnofile' => 'el fitxer no s\'ha enviat',
 'ULexists' => 'ja existeix un fitxer amb aquest nom',
 'ULpquota' => 's\'ha excedit la quota de grup',
 'ULtquota' => 's\'ha excedit la quota d\'enviament',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Emfatitzat',
 'Emphasized (italic)' => 'Emfatitzat (cursiva)',
 'Strong' => 'Remarcat',
 'Strong (bold)' => 'Remarcat (negreta)',
 'Page link' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina',
 'Link to internal page' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina interna',
 'link text' => 'text enlla&ccedil;at',
 'Link to external page' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina externa',
 'file.ext' => 'fitxer.ext',
 'Attach file' => 'Adjunta un fitxer',
 'Big text' => 'Text gran',
 'Small text' => 'Text menut',
 'Superscript' => 'Super&iacute;ndex',
 'Subscript' => 'Sub&iacute;ndex',
 'Heading' => 'Encap&ccedil;alament',
 'Subheading' => 'Subcap&ccedil;alera',
 'Center' => 'Centrat',
 'Unordered list' => 'Llista sense ordre',
 'Unordered (bullet) list' => 'Llista sense ordre (de pics)',
 'Ordered list' => 'Llista ordenada',
 'Ordered (numbered) list' => 'Llista ordenada (numerada)',
 'Indented text' => 'Text sagnat',
 'Hanging indent' => 'Sagnat penjant',
 'Horizontal rule' => 'L&iacute;nia horitzontal',
 'Table' => 'Taula',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(aprovar llocs)',
 'This post has been blocked by the administrator' => "Aquest missatge ha estat bloquejat per l'administrador/a",
 'Address blocked from posting' => 'Adre&ccedil;a bloquejada per a enviar',
 'Text blocked from posting' => 'Text bloquejat per a enviar',
 'Password encryption' => 'Xifrat de la contrasenya',
 'EditConflict' => "La p&agrave;gina que esteu editant ha estat modificada des que vareu comen&ccedil;ar a editar-la. Els canvis s'han fusionat al text de sota, reviseu-ne els resultats abans de desar la p&agrave;gina. Els conflictes que no s'han pogut resoldre s&oacute;n compresos entre &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.",
 'EditWarning' => "La p&agrave;gina que esteu editant ha estat modificada des que vareu comen&ccedil;ar a editar-la. Si continueu, la vostra versi&oacute; sobreescriur&agrave; els canvis fets per altres.",
 'View changes' => 'Veure els canvis',
 '?invalid page name' => '?el nom de la p&agrave;gina &eacute;s inv&agrave;lid',
 'More information' => 'M&eacute;s informaci&oacute;',
 "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki no pot processar la petici&oacute;',
 'We are sorry for any inconvenience' => 'Sentim qualsevol inconveni&egrave;ncia',
 'Return to' => 'Tornar a',

 ### Deprecated
 # Use instead the translation for PageTitle/LinkText technical pages above
 '{$Group}/RecentChanges' => '{$Group}/RecentChanges', 

 ### Historical
 'not found' => "no s'ha trobat",


Translators

 • Simó Albert i Beltran -- original translator
 • Carles Escrig i Royo (esroyo@gmail.com) -- maintainerPàgina original a PmWikiCa.XLPage - Backlinks