Cerca

Una cerca amb més d'una paraula trobarà pàgines que contenen totes les paraules introduïdes. Feu servir cometes per a buscar una frase concreta. També heu de fer servir cometes per a textos amb puntuació o caràcters especials. Les cerques no tenen en compte si les lletres són majúscules o minúscules.

Per a limitar la cerca a un únic grup, introduïu a l'inici el nom del grup seguit d'una barra obliqua (p.ex., "PmWiki/" o "Site/"). Per a obtenir una llista de totes les pàgines, introduïu únicament una barra obliqua.

Exemples de cerca

IntroduïuPer a trobar pàgines que contenen
coca pomatant 'coca' com 'poma'
"coca de poma"la frase 'coca de poma'
pmwiki/poma'poma' al grup de pàgines PmWiki
"pmwiki/poma"la frase 'pmwiki/poma' a tots els grups de pàgines
poma -coca'poma', ometent aquelles que contenen 'coca'
menjar -"coca de poma"'menjar', ometent aquelles que contenen 'coca de poma'
poma "-coca"les paraules 'poma' i '-coca'
poma - coca'poma', '-', i 'coca'
"coca:"la paraula 'coca' amb dos punts
"coca=gustosa"la frase 'coca=gustosa'
name=*misc*noms de pàgina que contenen 'misc'

Alguns caràcters especials s'han de tancar entre cometes, incloent els dos punts (:), el signe d'igualtat (=), menor que (<), cometa simple (') i cometa doble (").

Per a cerques avançades, es poden introduir els paràmetres de la directiva Llistat de pàgines (count, name, group, fmt, link, list, order, i trail) juntament amb la cadena a buscar.

Els caràcters comodí: l'asterisc (*) representa zero o més caràcters i l'interrogant (?) representa exactament un caràcter.Pàgina original a PmWikiCa.WikiSearch - Backlinks