Regles de formatatge de text

Aquesta pàgina proporciona una llista més completa d'algunes de les seqüències del llenguatge de marques disponibles amb PmWiki. Adoneu-vos que és fàcil crear i editar pàgines sense usar cap de les etiquetes comentades a sota, però si mai les necessiteu, aquí són.

Per a experimentar amb la sintaxi, per favor editeu la zona de proves.


Paràgrafs

Per a crear paràgrafs, simplement introduïu text. Feu servir una línia en blanc per a començar un paràgraf nou.

Les paraules de dos línies consecutives s' uniran i emplenaran com calgui (el comportament normal amb XHTML). Per a desactivar l'emplenat automàtic, feu servir la directiva (:linebreaks:) abans del paràgraf.

 • Useu \ (barra obliqua inversa) al final d'una línia per a unir aquesta línia amb la següent.
 • Useu \\ (dos barres obliqües inverses) al final d'una línia per a forçar el salt de línia.
 • Useu \\\ (tres barres obliqües inverses) al final d'una línia per a forçar 2 salts de línia.
 • Useu [[<<]] per a forçar el salt de línia que netejarà els elements flotants (clear).

Paràgrafs sagnats (Citacions)

Es poden usar les fletxes (->) al començament d'un paràgraf per a generar un paràgraf sagnat. Més guionets a l'inici (--->) tenen com a resultat més sagnat.

->Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Es poden usar les fletxes invertides (-<) al començament d'un paràgraf per a generar un paràgraf amb un sagnat penjant. Afegir-hi més guionets a l'inici (---<) té com a resultat el sagnat de tot el text.

-<Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. 
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
--<Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. And that food would be good too.
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. And that food would be good too.

Els blocs de text als que s'ha aplicat (:linebreaks:) es poden sagnar precedint la primera línia del bloc amb les fletxes de sagnat (->) i alineant les subsegüents línies sota la primera. Una línia no sagnada aturarà el sagnat del bloc. Feu una ullada a Cookbook:Markup Tricks per a veure'n un exemple.

Llistes sense ordre i numerades

Les llistes sense ordre es fan afegint un asterisc a l'inici de la línia. Les llistes numerades es fan afegint un coixinet (#) a l'inici de la línia. Més asteriscs/coixinets incrementaran el nivell de la llista:

* Element de la llista de primer nivell
** Element de la llista de segon nivell
### Ordena-ho
#### I açò també (opcionalment)
### Aleshores açò
** Un altre element de segon nivell
* Un element de primer nivell: cuina
## Preparació de l'experiment
### Agafeu el paquet de rosses instantànies
### Inseriu el paquet de rosses al microones
## Comenceu a escalfar el paquet de rosses
## Aparteu-vos
 • Element de la llista de primer nivell
  • Element de la llista de segon nivell
   1. Ordena-ho
    1. I açò també (opcionalment)
   2. Aleshores açò
  • Un altre element de segon nivell
 • Un element de primer nivell: cuina
  1. Preparació de l'experiment
   1. Agafeu el paquet de rosses instantànies
   2. Inseriu el paquet de rosses al microones
  2. Comenceu a escalfar el paquet de rosses
  3. Aparteu-vos
# Una llista finalitza
amb la primera línia que no és una llista.
# També podeu finalitzar una llista usant la seqüència d'escapat [@[==]@]
[==]
# Podeu continuar un element d'una llista
 alineant el text amb un espai en blanc inicial.
# Useu un salt de línia manual \\
 per a forçar un salt de línia dintre d'un element.
 1. Una llista finalitza

amb la primera línia que no és una llista.

 1. També podeu finalitzar una llista usant la seqüència d'escapat [==]

 1. Podeu continuar un element d'una llista alineant el text amb un espai en blanc inicial.
 2. Useu un salt de línia manual
  per a forçar un salt de línia dintre d'un element.
## El text entre els elements de les llistes pot reiniciar la numeració
## %item value=3% pot solucionar el problema
 1. El text entre els elements de les llistes pot reiniciar la numeració
 2. pot solucionar el problema

Mireu també: Estils de llistes?, Més estils de llistes.

Llistes de definicions

Nova* i potent característica
Quan feu servir aquesta sintaxi per a definir termes
PmWiki els reconeixerà com a variables de text de pàgina
que podreu fer servir a qualsevol pàgina o llista de pàgines.
* Afegit a la versió 2.2.0 de PmWiki

Les llistes de definicions es fan afegint dos punts al marge esquerre (i entre cada terme i cada definició):

:terme:definició del terme
terme
definició del terme

Regles sobre els espais en blanc

El sagnat dels espais en blanc a les llistes. Qualsevol línia que comença amb un espai en blanc i s'alinea amb un ítem anterior de la llista (sigui puntejada, numerada o de definicions) es considera que està "dintre" d'aquest ítem de la llista. El text es corre, i es fa servir la directiva (:linebreaks:).

# Ítem de primer-nivell\\
 L'espai en blanc s'usa per a continuar l'ítem en una línia nova
# Un altre ítem de primer-nivell
 # L'espai en blanc combinat amb un únic # per crear un nou ítem un nivell més endins
 1. Ítem de primer-nivell
  L'espai en blanc s'usa per a continuar l'ítem en una línia nova
 2. Un altre ítem de primer-nivell
  1. L'espai en blanc combinat amb un únic # per crear un nou ítem un nivell més endins

D'un altra manera, les línies que comencen amb espai en blanc es tracten com a text preformatat, usant un tipus de lletra monoespaiat i sense salts de línia excepte on s'indiqui esplicitament. Nota per a administradores: Des de la versió 2.2.0-beta41, aquesta característica es pot modificar usant $EnableWSPre. (Un altra manera de crear blocs de text preformatat és utilitzant les marques [@...@])

Línia horitzontal

Quatre o més guionets (----) a l'inici de línia produeixen una línia horitzontal.

Èmfasi i format de text

 • Tanqueu el text entre dos apòstrofs (''text''), p.ex., dos apòstrofs, per donar èmfasi (usualment cursiva)
 • Tanqueu el text entre tres apòstrofs ('''text'''), p.ex. tres apòstrofs, per remarcar (usualment negreta)
 • Tanqueu el text entre cinc apòstrofs ('''''text'''''), per remarcar amb èmfasi (usualment cursiva negreta)
 • Tanqueu el text entre dos arroves (@@text@@) per obtenir text amb amplada fixa
 • Useu [+gran+] per obtenir text gran, [++més gran++] per més gran, [-menut-] per obtenir text menut, i [--més menut--] per més menut.
 • Es pot donar èmfasi diverses vegades per línia, però no pot anar més enllà dels límits de línia (p.ex., no es pot ficar un fi de paràgraf en mig d'un text en negreta).
 • La '~cursiva~' i la '*negreta*' seran disponibles si s'habiliten al fitxer config.php

Més tipus de format

'+gran+', '-menut-', '^exponent^', '_index_', 

{+inserit o subratllat+}, 

{-esborrat o ratllat o tatxat-}

gran, menut, exponent, index,

inserit o subratllat,

esborrat o ratllat o tatxat

 • `ParaulaWiki, neutralització d'una ParaulaWiki

Feu una ullada als Estils Wiki per obtenir informació sobre el formatatge de text avançat.

Referències

 • Feu servir paraules o frases tancades entre claudàtors dobles (p.ex., [[regles de formatatge de text]]) per a crear enllaços a altres pàgines d'aquest wiki.
 • En algunes instal·lacions de PmWiki, també es poden usar les paraules amb la lletra inicial en majúscula (p.ex., ParaulaWiki?) per a referenciar altres pàgines sense usar els claudàtors dobles.
 • Precediu les URLs amb "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", o "news:" per a crear enllaços automàticament, com a http://www.pmichaud.com/toast.
 • Les URLs acabades en .gif, .jpg, o .png es mostren com a imatges.
 • Els enllaços amb qualsevol text es poden crear o bé amb [[destí | text]] o [[text -> destí]]. Text pot ser l'URL d'una imatge, en aquest cas la imatge esdevé l'enllaç a l' url o ParaulaWiki.
 • Un àncora enllaça dintre una mateixa pàgina (enllaços-#) es poden crear usant [[#destí]].

Per més detalls, feu una ullada a Enllaços.

Encapçalaments

Els encapçalaments es fan afegint un signe d'exclamació (!) al marge esquerre. Més signes d'exclamació incrementen el nivell del títol. Per exemple,

!! Part
!!! Secció
!!!! Sub-secció
!!!!! Sub-sub-secció

Part

Secció

Sub-secció

Sub-sub-secció

Fixeu-vos que l'encapçalament de nivell 1 ja s'usa com a títol de pàgina (almenys en l'aparença per defecte de PmWiki), així que hauríeu de començar amb títols de nivell 2 per tal de crear pàgines que mantenen una lògicament, optimitzades per a cercadors.

Per a fer títols numerats podeu fer servir la recepta: Cookbook:Numbered Headers.

Seqüència escapada

Qualsevol cosa situada entre [= i =] no serà interpretada per PmWiki, però els paràgrafs es formaten. Això fa possible desactivar la interpretació de formats especials i neutralitzar les ParaulesWiki que no són enllaços (és més fàcil usar una marca ` al davant, com a `ParaulaWiki).

Per a blocs de text amb preformat, useu les etiquetes [@...@]. Això ni torna a dona format al paràgraf ni processa les etiquetes wiki:

[@
El codi va ací com a [[PmWikiCa.PmWikiCa]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #només un poc de codi
@]
El codi va ací com a [[PmWikiCa.PmWikiCa]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #només un poc de codi

El [@...@] multilínia és una etiqueta de bloc, i per tal de canviar l'estil d'aquests blocs de text amb preformat, és necessari aplicar un estil wiki de bloc.

%block blue%[@ 
 El color de la lletra
 d'aquest text és blau
@]
 
 El color de la lletra
 d'aquest text és blau

També pot ser útil usar [= =] dintre d'altres estructures wiki, açò habilita la inclusió de línies noves al text. L'exemple de sota mostra com incloure un valor multi-línia en un camp de formulari ocult.

(:input hidden message "[=Line1
Line2=]":)

Comentaris

(:comment Un poc d'informació:) pot ser molt útil per a futures autores, especialment en zones on hi ha etiquetes complicades.

Caràcters especials

Taules

Les taules es defineixen tancant les cel·les entre '||'. Una cel·la que s'inicia i s'acaba amb espai tindrà el contingut centrat; una cel·la que s'inicia amb espai s'alinearà a la dreta; qualsevol altra cel·la serà alineada a l'esquerra. Una cel·la buida farà que la cel·la anterior s'expandeixi diverses col·lumnes. (Per ara no hi ha cap mecanisme per a expandir múltiples files.) Una línia que comença amb '||' especifica els atributs per a les taules subsegüents. Un '!' com a primer caràcter d'una cel·la dona un èmfasi que es pot usar com a encapçalament.

||border=1 width=50%
||!Taula||!Exemple||!Encapçalament||
||!Esquerra || Centrat || Dreta||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || única ||   ||
||    || expandida  ||||
TaulaExempleEncapçalament
EsquerraCentratDreta
Aa BC
 única 
 expandida

Feu una ullada a les Directives per a taules per a temes més avançats.

No ho trobeu?

Feu una ullada a l'Índex general de marques.Traducció de PmWiki.TextFormattingRules - Pàgina original a PmWikiCa.TextFormattingRules - Backlinks