Índex general de marques

Aquesta pàgina conté les marques usades amb més freqüència, d'un mode molt breu. Seguiu els enllaços que hi ha a cada secció per a conèixer més sobre el tema.

Enllaços

Vegeu Enllaços

Enllaços externs

http://exemple.com
[[http://exemple.com]]
[[http://exemple.com | text de l'enllaç]]
[[text de l'enllaç -> http://exemple.com]]

Enllaços a pàgines

[[NomPagina]]
[[nom pagina]]
[[nom (pagina)]]
[[NomPagina | text de l'enllaç]]
[[NomPagina | + ]] (enllaç amb el títol)
[[NomPagina | # ]] (enllaç amb una referència numèrica anònima)
[[text de l'enllaç -> NomPagina]]
[[#ancora]] (per a crear un ancora)
[[#ancora | text de l'enllaç]] (per fer referència a un àncora)
[[NomPagina#ancora | text de l'enllaç]] (per a fer referència a un àncora d'un altra pàgina)

Vegeu Paraula wiki per a saber com habilitar els enllaços ParaulaWiki automàtics.

Enllaços a grups

Vegeu Enllaços i Categories

[[NomGrup/]] o [[Nom grup/]]
[[NomGrup.]]
[[NomGrup/NomPagina]] o [[NomGrup/nom pagina]]
[[(NomGrup.)nom pagina]]
[[~Nom Autora]]
[[!Nom Categoria]]

Enllaços InterMapa

Vegeu InterMapes

[[Path:/cami/al/document_local.html]]
[[Wikipedia:WikiWikiWeb]]

Enllaços a correus

mailto:algu@exemple.com
[[(mailto:)algu@exemple.com]]
[[mailto:algu@exemple.com | text a mostrar]]
[[text a mostrar -> mailto:algu@exemple.com]]

Enllaços a adjunts

Vegeu Adjunts i Imatges

Attach:fitxer.odt
[[(Attach:)fitxer.odt]]
[[Attach:fitxer.odt | text a mostrar ]]
[[Attach:fitxer amb espais.pdf]]
[[Attach:NomGrup./fitxer amb espais.pdf]]

Imatges

Vegeu Imatges i Adjunts

Imatges com a imatges

http://exemple.com/imatge.gif
http://exemple.com/imatge.gif"text alternatiu"
Attach:imatge.gif"La meua imatge"
Attach:NomGrup./imatge.gif"una imatge d'un altre grup"
Attach:NomGrup.NomPagina/imatge.gif"una imatge d'un altra pàgina"
%lfloat% Attach:imatge.gif | Peu de foto %% (podria ser %rfloat%, %center%, %rframe%, %lframe% )
%width=200px% Attach:imate.gif %%
%thumb% Attach:imatge.gif %%

Imatges com a enllaços

[[Attach:imatge.gif]]
[[(Attach:)imatge.gif]]
[[NomPagina | Attach:imatge.gif"text alternatiu"]]
[[http://exemple.com/ | Attach:imatge.gif"text alternatiu"]]
%rframe thumb% [[Attach:imatge.gif | Attach:imatge.gif"text alternatiu"]] | Peu de foto

Marques d'Inici-de-línia

Vegeu Regles de formatatge de text

Llistes

Vegeu Estil de les llistes, Estils wiki i Cookbook:Outline lists

* llista sense ordre
** llista més a dintre
# llista ordenada
# %item value=n% on n és un nombre inicial arbitrari
# %decimal%, %roman%, %ROMAN%, %alpha%, %ALPHA%
:terme:definició

També

Q: inicia un paràgraf de pregunta (Question)
A: inicia un paràgraf de resposta (Answer)

Encapçalaments

!! Títol de secció
!!! Títol de sub-secció

Blocs de paràgraf

-> text sagnat
-< sagnat penjat
<espai> text amb pre-format
[@...@] bloc amb text amb pre-format
---- (línia horitzontal)
una línia en blanc és un espai vertical
\ al final de la línia uneix amb la següent
\\ al final de la línia produeix un salt de línia
\\\ al final de la línia produeix una línia en blanc, fins i tot a dintre d'una llista
[[<<]] produeix un salt de línia que neteja els flotants

Blocs de divisió

Vegeu Estils wiki i PageDirectives?

>>estilwiki<<
(:div atribut:)
(:divend:)
>><<

Marques de format

Vegeu Regles de formatatge de text

Format del text

''èmfasi''
'''remarcat'''
'''''èmfasi remarcada'''''
@@amplada fixa@@
[-menut-], [--més menut--]
[+gran+], [++més gran++]
'-menut-', '+gran+'
'^exponenciació^', '_indexació_'
{+inserit+} (subratllat)
{-esborrat-} (tatxat)
[@codi escapat@]
[=text escapat=]

Marques per a participar

~~~ (signatura de l'autora)
~~~~ (signatura de l'autora i data)
(:encrypt frase:) -- es substitueix amb la frase xifrada

Taules

Files i columnes simples de text

Vegeu Taules

||atributs de la taula
||!peu de la taula!||
||alineat esquerra || centrat || alineat dreta||
||!encapçalament de columna||
||columnes expandides ||||||

Taules estructurades

Vegeu Directives per a taules

(:table atributs:)
(:cellnr atributs:)
(:cell atributs:)
(:tableend:)

Directives

Directives de pàgina

Vegeu PageDirectives?

(:redirect NomPagina:)
(:(no)spacewikiwords:) insereix espais a les paraules wiki
(:(no)linkwikiwords:) enllaça les paraules wiki
(:(no)linebreaks:)
(:nl:) insereix un salt de línia al *llenguatge de marques* només si no hi ha un. El propòsit de (:nl:) és permetre escriure coses com:
(:include Pagina1:)(:nl:)(:include Pagina2:)
que garanteix que la primera línia de Pagina2 es tractarà com una línia separada de l'última de Pagina1, però tenint cura de no generar sense voler una línia en blanc entre elles.

Visualització

Vegeu PageDirectives? Capçaleres de grup

(:noheader:), (:nofooter:)
(:notitle:)
(:noleft:), (:noright:)
(:nogroupheader:), (:nogroupfooter:)
(:noaction:)

Metadades

Vegeu PageDirectives?, Comment markup, PageVariables?

(:title text:)
(:keywords paraula, ...:)
(:description text:)
(:comment text:)
{Grup/NomPagina$:Var} inclou (:Var:text:)

Inclusions

Vegeu Inclusió d'altres pàgines, Variables de text d'una pàgina

(:include NomPagina:)
(:include NomPagina#inici#fi lines=n paras=n:)
(:include Pagina1 Pagina2 Pagina3:)
{Grup/NomPagina$:Var} inclou (:Var:text:)

Sentències condicionals

Vegeu ConditionalMarkup?

(:if (!) cond param:)...(:ifend:)
(:if (!) cond param:)...(:else:)...(:ifend:)
(:if (!) cond param:)...(:elseif (!) cond param:)...(:ifend:)

Llistats de pàgines

Vegeu Llistats de pàgines

(:searchbox label=etiqueta order=-time:)
(:searchresults incl -excl group=abc fmt=def:)
(:pagelist incl -excl group=abc fmt=def:)

Altres directives

Vegeu PageDirectives?

(:markup:)...(:markupend:)
(:markup class=horiz:)...(:markupend:)
(:markup caption='...':)...(:markupend:)
(:messages:)

Formularis

Vegeu Forms

(:input form method=get action=url enctype=multipart/form-data:)
(:input default name=xyz value="abc":)
(:input text name=cognom value="Fuster" size=20:)
(:input textarea name=xyz [=value=] rows=2 cols=80:)
(:input submit name=post value="Vés-hi" accesskey=v:)
(:input reset:)
(:input hidden name=action value=edit:)
(:input radio name=xyz value="abc" checked=1:)
(:input checkbox name=xyz value="abc" checked=1:)
(:input password name=authpw:)
(:input file name=upload:)
(:input image name=xyz src="http:..." alt="Text alternatiu":)
(:input select name=xyz value="val1" label="Valor 1":)
(:input select name=xyz value="val2" label="Valor 2":)
(:input end:)

Vegeu també Formularis d'edició de PmWiki.

Rutes wiki

Vegeu Rutes wiki

<<|[[PaginaRuta]]|>>
<|[[PaginaRuta]]|>
^|[[PaginaRuta]]|^

Variables de pàgina

Vegeu PageVariables?, Variables de text d'una pàgina, Llistats de pàgines

{$variable}
{NomPagina$variable}
(:nom:descripcio:) defineix una variable de text d'una pàgina

Expressions

Vegeu MarkupExpressions?

{(funció arguments)}Traducció de PmWiki.MarkupMasterIndex - Pàgina original a PmWikiCa.MarkupMasterIndex - Backlinks