EditQuickReference

Regles bàsiques d'edició - Regles de formatatge de text - Índex de la documentació

Taules: simple - avançat

Paràgrafs: per a fer un nou paràgraf, feu servir una línia en blanc;

Salt de línia: \\, [[<<]], o (:nl:)

-> per a sagnar text, -< per a "fer penjar" text

Unió de línies: \

Llistes: * de punts, # numerades, :terme:definició per a llistes de definicions

Èmfasi: ''cursiva''   '''negreta'''   '''''cursiva negreta'''''   @@amplada fixa@@

Referències: [[un altra pàgina]], [[http://exemple.com/]], [[un altra pàgina | text de l'enllaç]], [[#ancora]], [[#ancora | text de l'enllaç]]

Grups: [[Grup/Pàgina]] mostra Pàgina, [[Grup.Pàgina]] mostra Grup.Pàgina, [[Grup(.Pàgina)]] mostra Grup, [[Grup/]] enllaça amb la pàgina d'un Grup

Separadors: !!, !!! per a titulars, ---- per a una línia horitzontal

Sense format: [=...=]

Altres: [+gran+]   [++més gran++]   [-menut-]   [--més menut--]   '^exponenciació^'   '_indexació_'   {+subratllat+}   {-tatxat-}

Pre-format: [@...@] o >>pre<<...>><<Pàgina original a PmWikiCa.EditQuickReference - Backlinks